DISCLAIMER

De informatie op deze website (www.onemileaday.be) of die je verkrijgt via deze website en andere inhoud die je raadpleegt, heeft een louter informatieve waarde. De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, van welke aard dan ook. Deze site bevat algemene informatie.
ENERGY NV zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken.

ENERGY NV kan bijgevolg de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. ENERGY NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.

ENERGY NV kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

ENERGY NV kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

ENERGY NV biedt geen garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website.

Op bepaalde delen van de website kunnen links naar websites van derden worden voorzien. Het staat je volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Deze disclaimer is echter enkel van toepassing op de website waarop hij werd gepubliceerd. ENERGY NV draagt geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van deze sites of voor het veiligheidsniveau ervan. ENERGY NV controleert deze niet en je dient er zich van bewust te zijn dat ze een eigen, afwijkende disclaimer kunnen hebben.

De informatie, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren ENERGY NV of derden. Je dient je te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van ENERGY NV, mag deze informatie en dit materiaal niet worden verspreid, gereproduceerd, verkocht of overgedragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

PERSOONSGEGEVENS

Deze website verzamelt je persoonsgegevens door de registratie van de gegevens die je zelf meedeelt via het registratieformulier op deze site. Door jouw persoonsgegevens mee te delen via deze site, aanvaard je dat ze worden verwerkt door ENERGY NV, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits naleving van de Belgische privacywetgeving, met het oog op en binnen het kader van het verlenen van diensten voor deze website. ENERGY NV zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behoudens voor zover hiertoe in haar hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat.

Je kan op elke ogenblik jouw recht uitoefenen om toegang te hebben tot enige persoonsgegevens met betrekking tot jezelf, deze recht te zetten en, desgevallend deze te verwijderen in naleving van de toepasselijke wet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, door het sturen van een verzoekformulier met een kopie van je identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs naar info@onemileaday.be . Je kan je eveneens op elk ogenblik, kosteloos en zonder enige verdere verklaring, uitschrijven van enige directe marketingcampagne.

We gebruiken maatregelen overeenkomstig gangbare industriële normen om de veiligheid van je persoonsgegevens te verzekeren bij het opslaan, gebruiken en delen van de informatie die je ENERGY NV geeft, maar geen enkele website is 100% veilig en dus moedigen we je aan om gepaste maatregelen te nemen om jezelf te beschermen, met inbegrip van, bijvoorbeeld, alle gebruiksnamen en paswoorden vertrouwelijk te houden.

COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de website beter of efficiënter te laten werken, evenals om het gebruiksgemak te verhogen. Zo wordt er een taalcookie gebruikt, die de taalkeuze van de bezoeker onthoudt.

Deze disclaimer is in werking sinds 1 augustus 2016. ENERGY NV behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment, en naar volledig eigen goeddunken, aan te passen, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen. Je dient deze pagina regelmatig te verifiëren om kennis te nemen van de recentste versie van deze policy.

ENERGY NV, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen – BTW BE 0872.287.544.